Skaraverken AB

Visselblåsartjänst

Skaraverken har en visselblåsarfunktion i Trust&heart. Denna är ett komplement till befintliga kanaler att meddela missförhållanden och oegentligheter. Visselblåsartjänsten är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en god bolagsstyrning och bevara medarbetares, kunders, leverantörers och allmänhetens förtroende.

Syftet med visselblåsartjänsten är att risker och brister i verksamheten snabbt ska uppmärksammas så vi kan utreda och åtgärda dem.

Missförhållande av allmänintresse

Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga. Missförhållandet ska vara av en sådan art att det finns ett allmänintresse av att missförhållandet blir känt.

Allt är inte av allmänintresse

Frågor som uteslutande påverkar förhållandet mellan en enskild och Skaraverken faller i allmänhet inte inom definitionen av missförhållanden. En visselblåsarfunktion ska inte användas för rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den som rapporterar och dennes arbetssituation. Sådana missförhållanden hanteras internt och är inte förenligt med kravet på ett allmänintresse. Skaraverken uppmuntrar i stället till att sådana frågor tas upp av enskilda med sin närmaste chef, chefens chef eller HR-avdelningen, beroende på omständigheterna.

Exempel på tillfällen då funktionen inte ska användas är:

  • konflikter mellan den som rapporterar och en annan arbetstagare
  • synpunkter på ledarskapet
  • missnöje med lönesättning

Även om dessa konflikter och missnöjesyttringar är viktigt att hantera, är de i de flesta fall inte av allmänintresse och bör hanteras internt i respektive verksamhet.

Vem kan visselblåsa?

Visselblåsarlagen omfattar inte bara anställda. Inhyrd och inlånad personal samt praktikanter i verksamheten är exempel på andra som kan rapportera om missförhållanden med stöd och skydd av visselblåsarlagen. Vid anmälan kan man vara anonym.

Anmälan är skyddad mot repressalier

Regelverket förbjuder arbetsgivare att vidta repressalier mot den som anmäler. Med repressalier menas till exempel mobbing, hot, avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, ryktesspridning och andra försök i syfte att skada och/eller påverka visselblåsaren. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs som resultat av visselblåsningen.

Så visselblåser du

Skaraverken är måna om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Vi har valt att alla anmälningar tas emot och utreds av den externa aktören Human&heart HR AB och deras visselblåsartjänst ”Trust&heart” för att säkerställa rättssäkerheten. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter av allmänintresse.

Efter att Human&heart gjort en första bedömning av ärendet kan även behöriga personer inom Skaraverken, i första hand VD eller HR, ta del av uppgifterna som lämnats i syfte att bedöma om ytterligare utredning behövs.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt.

Du kan göra din anmälan på följande sätt:
  • Digital anmälan via Trust&heart, se länk nedan
  • Anmälan via telefon: 08-82 40 00 öppet kl. 8-16
  • Anmälan via brev: Human&heart, Pelle Bergs backe 3c, 791 50 Falun

Du kan också träffa en utredare från Human&heart för att göra anmälan.

Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan.

Att tänka på innan du anmäler

Du är skyddad mot repressalier enligt gällande rätt om du rapporterar in situationer där du har skälig anledning att anta att information om missförhållanden är sanningsenlig.

Du har rätt enligt lag att vara anonym både i relation till den som tar emot din visselblåsaranmälan och till din arbetsgivare. Samtidigt önskar vi att du vågar vara öppen med vem du är för att vi på bästa sätt ska kunna utreda vad som har inträffat.

Efter det att du lämnat in din rapport

När du lämnat in din rapport skapas ett ärendenummer och en handläggare tilldelas ditt ärende.

  1. Det görs en intern jävskontroll för att säkerställa att ingen handläggare står i intressekonflikt till det som har rapporterats.
  2. Du får ID och lösenord så att du kan följa ärendets status.
  3. Du kommer att inom sju arbetsdagar få uppföljning av ärendets status. Du kan välja bort att få uppföljning i till exempel ärendebeskrivningen.
  4. Handläggaren kan komma att vilja ha kontakt med dig. Ni kan ha kontakt utan att du röjer din identitet.

Om du valt att få uppföljning på ärendet kan du logga in med de uppgifter du får när du rapporterade om ett missförhållande. Du kan då fortsatt, om du så önskar, vara anonym gentemot handläggaren.

Om du valt att lämna kontaktuppgifter kan handläggaren komma att kontakta dig för att ställa eventuella frågor.

Åtgärder och konsekvenser av anmälan

Om det finns anledning att anta att missförhållanden eller andra allvarliga situationer inträffat, beslutas det om en utredning. Utredningen innebär att interna eller externa utredare fördjupar sig i anmälan.

Utredare hos Human&heart lämnar en rekommendation om fortsatt hantering till HR. HR är ansvarig för Skaraverkens interna visselblåsargrupp. Skaraverkens interna visselblåsargrupp gör därefter en bedömning om ärendet ska utredas internt eller externt. Om någon av personerna i visselblåsargruppen omfattas av anmälan exkluderas denna från utredningen.

Oavsett vilken typ av utredning som görs är den som rapporterat om missförhållanden skyddad av sekretess, samt gentemot repressalier och hindrande åtgärder.

Om din rapport är uppsåtligt falsk

Om du rapporterar situationer som du vet inte har inträffat eller om du lämnar uppenbart vilseledande information har du inte skydd enligt gällande lagstiftning. Du får inte heller göra dig skyldig till brott när du rapporterar en situation.

Uppenbart falska eller vilseledande anmälningar kan komma att bli föremål för utredning.

Andra sätt att visselblåsa

Externa kanaler

Som ett alternativ till att använda den interna rapporteringsförfarande kan du även rapportera om missförhållanden direkt till särskilt utvalda svenska myndigheter (extern rapportering) utan risk för repressalier. Vilken myndighet du ska rapportera till beror på karaktären av det missförhållande som du rapporterar om. Rapporteringen ska göras med hjälp av etablerade rapporteringskanaler avsedda för rapportering om missförhållanden hos den relevanta myndigheten.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

All behandling av personuppgifter inom ramen för Skaraverkens visselblåsarsystem sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Behandlade personuppgifter raderas normalt inom två år efter att en utredning om ett rapporterat missförhållande avslutats.

Vid bedömning och utredning av anmälningar via visselblåsartjänsten behandlar vår samarbetspartner Human&heart personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Här kan du ta del av deras integritetspolicy.